top of page

TADA Plays

วันนี้คุณเป็นเพื่อนสนิทให้ลูกแล้วหรือยัง ?

        เมื่อครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อย เราจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเติบโต เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะและความสามารถต่าง ๆ ของเด็ก TADA Plays จึงถูกออกแบบ มาเพื่อให้ลูกน้อยได้ฝึก เรียนรู้ ไปพร้อมกับการเล่นสนุกในช่วงวัยเด็ก เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการที่แฝงมากับตัวสินค้า และรวมถึงยังเป็น ของเล่นที่ออกแบบมาให้พ่อแม่ หรือผู้ปกครองร่วมเล่นสนุกไปกับลูกน้อย เปรียบเหมือนให้พ่อแม่ได้เป็นเพื่อนสนิทของลูก เพราะการเล่นของเล่นเสริมพัฒนาการกับพ่อแม่ผู้ปกครอง พี่น้อง หรือกับเด็กที่มีอายุใกล้ ๆ กัน จะช่วยให้ฝึกการสื่อสารติดต่อ ทําให้เด็ก ๆ ฝึกการเรียนรู้การทํางานเป็นทีม ฝึกการเข้าสังคม มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบตัว สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง  และที่สําคัญ TADA มีการรับรองจากมาตรฐานสากลทั้งยุโรปและอเมริกา เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ปกครองเล่นกับลูกน้อย ได้อย่างสบายใจ TADA Plays จึงเป็นสะพานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในครอบครัว ผ่านการเล่นที่สร้างสรรค์และการสนทนาที่มีความหมาย ของเล่นของ TADA Plays จะช่วยให้เด็กๆ และคนที่พวกเขารักสร้างความทรงจําที่ดีด้วยกัน

bottom of page