top of page

ASTA Plays

 วันนี้คุณเสริมพัฒนาการด้านใดของลูกแล้วบ้าง?

 

       หากพูดถึงพัฒนาการของเด็กแล้ว จริงๆมีหลากหลายด้านที่ต้องส่งเสริม ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางด้านอารมณ์ ด้าน ร่างกาย การเรียนรู้ และด้านสังคม หากคุณพ่อคุณแม่ได้ส่งเสริมกิจกรรมหรือฝึกทักษะต่างๆ ลูกน้อยก็จะมีพัฒนาการที่ดีตามวัย ASTA Plays จึงเป็นของเล่นที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อยในด้านด่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเสริมพัฒนาการด้าน ร่างกาย ก็จะทําให้ลูกน้อยร่างกายแข็งแรง เช่น โฟมว่ายนํ้า ซึ่งเป็นอุปกรณ์กีฬาสําคัญที่ลูกของเราจําเป็นต้องฝึกเพื่อให้สามารถเอา ตัวรอดได้ในยามจําเป็น รวมถึงการฝึกสมอง ระบบประสาทสัมผัส ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรหาของเล่นที่เสริมการเรียนรู้ที่เหมาะในแต่ละ ช่วงวัย ลูกน้อยจะจดจําและพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว และมีความสุขกับการเล่นไปพร้อมๆกัน และการเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ หากลูกได้ฝึกการเรียนรู้ที่จะแสดงออกซึ่งอารมณ์และความรู้สึกต่างๆ อย่างเหมาะสม เขาก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเอง มีสติ ในการแก้ไขปัญหาและเป็นเด็กที่มีความร่าเริง ASTA Plays เป็นของเล่นที่จะช่วยส่งเสริมให้ลูกน้อยของคุณ มีพัฒนาการที่ดีและมีความสุขไปกับการเล่น และที่สําคัญจะช่วยค้นหาตัวตนของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น

เสริมสร้างพัฒนาการด้วย ASTA Plays
bottom of page