top of page

พัฒนาการด้านการคว้าจับ

Updated: Oct 5, 2023

ลูกน้อย ของเรามีพัฒนาการแต่ละช่วงวัย

เป็นอย่างไรบ้าง และคุณพ่อคุณแม่ควรเสริมสร้าง

พัฒนาการลูกน้อยได้อย่างไร

 

0 - 1 ปี

1 - 2 ปี

2 - 3 ปี


พัฒนาการด้านการคว้าจับ

Comments


bottom of page